ASCII CATS

                   /^~(/%3G6KBG#Q7
                ((^~3C73(~7/3(COGO#C(
             /sGCtOQ7s((QQ3C(73(~~t6%OQBO(
          (%SCsRS#RReQR6QRQ636G333S#GQ3O/   7((
         te(76OG#@@@Q@RS#KRsGOC663~OB#s/      ~(((
       (3Q~GCOOBQRB@Q#@R@@Bs@O7RR#R6%               //
      (C~(G%CC#O#QQ@@@@@S@BBOQQ@QB#                  /~/
     OC7G%sCGB#BRB##@Q#R@Q@@B#RQ##GQ              ^^///s3%(~/
   (6s@StBCCGR3OS#6sQRGs@#@#Q@G@QB##         ^////~~~~       /G/
   7OQGs#sOt/OsOO3SQSG#S@B@R@##K@Q#s      ^^////~~~~~^   /  /#QC(~~~(O7
  %s#QQBO@@6S%G%QSKSK#Q#@#@@@@B@@RR^/^  //////~~~~~~   ~###O3#QB#G ~^C6
  @S@Q@Q@@@S#OCGSeQ##R@@R#B@#BR@RRB(^^//~(~(//~~~~t     OQG@@@(QSG7%3
  #R@@@@@@Q@QQQ@essSQ%33OGSR#K@R@B#3 ^///~O6(~~~~~/     Q#BB##%CQQQC
  RB@@BBR@GS#QQGS#G~        ^(Q@@#@Q/^/////%Cst~~(^       3####S#@@G
  #@@Q#@G@#R##QK@K/           (~/^/7SS////~/~SSGC3        (6QRSR@B@33
  s@@QR@@@GsCsR#3^     ^/   ^^^^/^/^/(S////~~~7SOG       ~///C##K@@73
   GK@RSeCCO##6C^^^^^^/^/^////////////~~SS(~~(~~(@      ^/////C@G@@Os
    R@RR@RC3sQ#~//////////////////////((/73O6t(~~~t  ^Q//////(RQ@G(%t
    SB@B@#6GG6t(///////////~/~~7767t33((CO#R#Q%(~~(//%s(//(~~6SQOt~~tt/t
      RBK##CCGGGQ#(C#SB#B#SSOSQQSQSSG#K#SGQ@@B#7%t@(^^///~~(7(3
      t#3SQSSGBBRKCOQsQQSOO3O#@QKQ@Q#R##@#B@@St@@@
         7SG##QOQCGG#QGQQeGO#R#SOSGS6%3((
            (tSQCOsSSO%7(t3C
           @/@                @/@
          @/ /@              @/ ~@
          @/  ~@            @/  ~@
         @  ~/ ~@ @@@@@@@@ @/ ^( /@
        @/ ~^///~@^      ^@/ ^^/(^(@
        @  ^^///^^       ^   ^^//^~@
        @ @^~((^^~      ^^~  ~(t~(~@
        @@  ^^^((^^     ^^^((//~~~@@
        @~   ^^^^(^^    ^^(^^//~~~7@
      @~~~  ~@@~(^^^    ^^^((@@7//t((@
     @~     SO/@@Q/Q    Q~Q@@~GQ ////t@
     @~~~   ~SO@@ OQ    QG @@GQ( //tt7@
     @~~ ^^^    (^  ~7~~  /t^^^^//~~%%@
     @~~~(^^^^^^/   ssss  ^////~~~%%%%@
 @@@@@(//~~~~~~~~~   s7  ^(((((ttt777%@@@@@
       @(~////(/^/   @ ^^^(~(%~(((7%@
      @ @6~~/^^^/ /@@@@@@(^(~~~(77O@ @
 @@ @     @/^^^^^^/^^^^^^//~~~~~t@     @ @@
          @//  ^/^7s((/(s7/~~//((@
         @~//^^ //~(%Os7(~~~/~~((7@
        @~/(~/^////~~//~~/////~(7(t@
  eQO
  (3QKs
  CCSSQG                     6C6
  CCGse#e                  %CGGG
  s6OQQeR6S   RRRR@O      t6GQSS
  GOC6e#%3%%7t7((7tt%CQ3(CQR@@@@
  O%66%t%%%7Ces7(6%%O3((((tO@RB
  GtC(7((73sG%Q(7S7%CGt(((6R@R@
  G((((77O67%C%77#%%#(OS%%O###
 %(((((%6%73O7%%QQOCsGCe3OSQS@
 t7t(((((tt7OC%3#Os%%OCOOOSSQ@
 s7(((t(C@@@s3%7%%%C6G@@BeSSGS
 3(((7%s@R@RB%%%C%CsK@@#@@QQQS
 %((3G%/3OSOGOCCC736@S@S#%O#B#
 (~(t~t(3OsGC333CCO6C%R@#QOQSS
 7(~(7((7(t%%CsOssOOOsSSSeSQSS
######QGeSC/(^s#SRK%%7eSQGSSS
#B6eKQQssQ3(((7%C%CCt%#@@@SQ#
 @CtCO#QOOC^^/7t@(CC6Q@RK#@@@
  #t3%SQCCCQ##K7C%Q@@#SR@B@@
   eOC%%6%7%OSS6OQ@#QK#R
    K6C%t3%%76#@@##KQ#B
      3%7%%%%3CSee#B@
      KB%%(%%CCCOGQSe
       Q%t((77%CCOS#G@
        (t%(%(%CSS##Se
        %7((77%%OQ#SQQ
        %((s3%%6CeRQSS
         Rs3OOOOKQS#QQ
          OCSOSSS#Q##Q
            6%OOQGSKQ
             %3OeQQ
              O3OG
              SCO

            OKe                              O#
            C##RRBK                      e@B#R#
             RRR#RR@BO                 @@RR####
             R#RRRRBRR#R###eeKRRR#RRRBRRBRRRR##
             GQR###BRRR#RRRB#R#R#@RRBB@RB#BRK#
              #RRR@#RRRRRBR###@#RR#BB@R@BRRB@K
              ##BRRBRRBBQRBRBQQ@RRRBR@R@R@BR##
             QKBRBR@RRRBR@R@R#/7S@B@RR@BR@RRRRRQ
             RRRRRBRR@RRBB@@RB~ (S@R@@RBBR@BR@RK
            RRRR@R@R@BRR@@RR@S/  ~#@@R@RR@B@RRRB@
          QR#BRRBR@BBKOQRQ@RRO   /Q#Rs3Q@RB@BR@RB#
         RBRRRRRBR@RRRRSCe#K/    (#S3K@@@@BRRBBRR@#K
        RRRR@RRRRR@R@@R#G/7G     /GR@@R@RB@BRR@R@RR#
      ORBB@BR#@QQQ%QR#3               3#RRQQK#RRRR#KQK
     GRBRRBRRRB#SG#Gt/^     /t((/^     ~S#R#K#R#B#RQ
    s#RRK#SK###RQQst(^       /((/      /7RRRRB@R@@RRS
  3QRRQR@R@@RS~/ //~///  ^ /^/~/^      /7#RKBQRR@RKKK
  QKes~%QBRRK3~~(/ ///((/////^^///^////%sR##KRQ#eKKs
  Ot~/(sRRRR3~(73  /^/(%((~^^/^   /////~%#BRKK#BQKQK
  ///^/C3(%3/(%3//  ///(%(((// //~t(tttt7ttORRRRGOQKQ
  /^//////// ///^^  ^^ / ^/tOOOOGC%(%^//////7###KQQK
  ~~^// /^/ ^^/^   /  ^/  //t7e333t// / ^^ /~eQGeO(/
  ///(^^// ^   ^ ^     /    ^/^^//////^^^   ^(%C/~/
            (7(^ ^                                ^^
             ~K#S  ~^                         ^ QGC
            ~ 3R@@G  /                       ^ RQsR3
            ^ #@BBQ(K/ @t~ ~^7~            #/ BC^%OQ
             / sR#3C@@B BGR%~#K##RR#C@RBRR@C K@S(~O/
             ~^~/GOQ@KQsG#K^S3OO3R#GRBBB@R@~ #BS/t/^^
              /(Q%33~~/(~SB   (% Q~sBRK@((~K3t3tOC~ ^
             ~ /RBRO  ~7GQ#B77K(OG~OS/KB%3G%t^ ~(GGK^
             ^ G@RS(~^ (C#OOQ GG3StS  KB#KBSQO/ ~CQGs
             R@~S#t3t  (%%^G#~  %@Qs@@#@7^SGSQS~(Os#@C
            7@@@K@Q7((  7R~K#(( (#7S@%B@^ 7ssKG3S/sGO~
            B@@@@B@@SSs(SSB@@R%~ (#@~(#B~OK#~(@@#GQRQ
           S@@@@#@@C~%St   sB%     CB33%(   t/SG/~ C#
          ~@@@@@@R@B7O@BQ7(3R7     ~(  t#C~(G %@s   3s
          7@@@@@@@@sG B#SSR@7G~     O@@RRSRCBR#R@Q/
          @@@@@@@QR(      GRt      (@R/t3( / ^OQ@@K/CC
          QRB@@@B7t( ~^%O G#%      (B~ (^(~    ~@@BsSO
        %S@@@@@@BBRB@RCSC  7RC         ~~GKS( 3( CBCs(^
 ~G#B@@@@@@@@@@@@@@#@RGs(   ^Ot          ~tB@BG3S#B@@@~
  t#@@@@@@@@@BKOCG#BBK#^     /O  ~3       %OR@RRK@B@@Bs
   ( 33G#SK@@@@RKROOR~         7G^      /^(7GK3KRBRBS7%
 (OsSRG@BOR@BGQK@@RK@G~7^      7Q/      (((/OB@@@KQ  3(
 ~%QCK@@KB@Bs#@@@K#@O3C((3^(^OS@@K/      ~CK##RBRS((#@
    (3B@@K~K@@@#B@QGK#3SR@BB      ^SBSOGSCsCOCsGQSB@@R
    ~~~(#O@@R@Q@@B#@@@@@@@#tGt    / /G ^QKGG3KOtsKB^
   t(( %t(RB@Q@@@K@@@@@@@@@S#~     tS@3(%((Q~#SR@GG
    C%~77GSBQ@@B@B@@@@@@@@@@@@@@@@#7~     s3S~QQ7s
       /sGGC@#RB@@@BRB@@@@@@@BGOtO~ /7^^     ~^^~  ~
       /(%sC3s%OG#K@@@@@@@@@@@B@#BC%(        ~      ^
       /^COQ@KQGO%CKO#R@@@B@BRK~~ ~^/( ^~(7(
         GSOK#sSORBGRB#Q@@R@@RG#G~C(((7(7/^
           ~ ^/~OGQB#OQOS@BB#BBK~       ~
                  77(/~ /^s@RSOC       Gs
                   ~(GS(  ~C7KOO      sR(
                     /s7@G%    //   (KS
                          ^^       KK((
                       /^^^^^^    ~st ~
                              ^^^
                                       ^S
           ^^~((7(3 ((         /sSRR#KCSKt(
         /tQ@@@@@@@@@3         e@@@#(%R/ ^@e
      GR#6t/^Q@@@OC@@@@@Rs~   R@@/6@/  ~#KC (%
     7@@6    (@@R @#(%@@@@@Q^/@@R//R6 G(@Q  e6
   //(       7(@7(/ ^# R#7@Os7@#36^3R eeO ^#^(6
  @#@   /^~@@   R(  O    ^ 3   3Q(^6^/tO    ^/(~/(^/
  @@@e6R@e//R/  7C  6^  ^  (    636/7/C#(   6O^//^  ^^
 K@@@O/^~(%^ %QO#@e/~7  ((~   O   7t// (R@@#SG%/(  ^^ /
 6@@@%     / (Oe@@@@@/ 3/@R7(/   3/     R@@@6/3%/( (/((
 Q@@@/(  /%O/ 6/@@@@@~ 3^Q(R^3^   33    Q@@#/7(t(( 777(
 Q@/ ^#Q  /     6@@@@@^  (  3//6((e@O/  Q@@@6@@%(^3SQ7
 @@7@@@@^@(##   Q@@@@6 (  OO(~/ /   /#C  3@@#@@S7O@#7
 @#/7R@@RK#R#3(C@s%%CSGK6/^#R/Rs~/^^~^ 7/ 6@@@@#@@@Q~///^//////^//
  @R   /O       ^3           ^^ (e@@#  7/  (        R#     /7t(^//
  (R@S/  (/^   ^/G                /C#RK( ^O^  (^ /3 @G     ///^
    /(SRe63/^^7#R(                     (%6G###GOeOC/

  77(7(( ((                             ///(/%
  (%%%%7%%((( 7/(  77%CC7%7/(/      /(/((((((/
  (%CC66C6CC(7GG6CS%C%S66%7767//  ((/((((((7(/
   COOGO6O66GO(OC6G7SSGGGG(OCCOSC(%%%7%%%%%%7
  /7GGGKK#R#O6C%%SSCOGSSGO%SC7O%(O6CCGG66%66(
   /GK@@RG67C%CCOK6COGGSSOCKO7(%%6G#K#KGOOO(
   /C@@@@#OKSG6CGKS6KKKSGO66G%777(C%CS##KS(
    (K@@@#SSKOG6GRGCSKKSG6CO6%C%%OO6S#RSO67
    (OK#K#SGKGKK#S##CKKC%KGOCCCCCC6CGR@@S//
    (COSOC6O6C%(CO%KOKKO67OC(%777%C666OO(/
   /(6GSGCCC%77(C676O#G67(6(((/((%%7C((7(/
   /7OS#SSR#@@@@@%6GGKG%((/(((///(((%C7(/
   /7GKOCC7C@@@@@@66SGO7/G@@@@@@OO6CC%%7(/
    (SGO%C67R@@@@@6OSGC(/@@@@@@G/(((CC7(/
     7%7(7%C%C7%GRG66O7/CC76G6((77//(%6(/
     /%%O77COGSOKKGC77%7SO((((77((/(((%(
      /7%((//(%O%OKCCCCO%77((((///(7(((
       //(77(/7%%C#SSSKO/(%(/////(((///
       ///((((((77O#GSS/(((/////(((////
     /7%%7(//(/(%OOK@SC7((////(/(///(%%/
  7/(77%%6GC((///OR@@@@KO/////////(7%%%(/
  /(C7%7%CGSO(///CG@@@GG7////////((%C%((/
 /777CCC%C6SOC(7%//CSO(///(///(//(CO6C%7/
 (77C%CC%C6GSCGS7(///^///(//((//((76OC7(/
 C%C6C%%%76CGG%%C(7(/(/(/((/((7G6C%%%C%(/
              @          (@
              @#@@#@@#@#@@C^
              @@@@@##@@@##K
              @@#@@#@@@@@@
              @##@@##@@@#@G
              C@@#@@@#@#@G
              C##@@#@#@#@G
                (#@@@#tG@
               O/t###/#@@
               @@@C^C@#@@@
               #@#@@@#@#@#@
               @#@@##@#@@@@@
               @@@#@@#@#@@@@@G
               #@#@#@#@#@@@@@#@@@(
               @@@#@#@#@@@#@#@#@#@7
               ##@@#@#@#@@#@@@@@#@G/
               @#@@#@#@#@@#@#@@#@@@@C
               #@#@@@@@@#@@@@#@@#@##G
               @@@#@#@#@@@@@@#@@#@@@@O
                ^O@@#@#@@@@@#@@@#@@@@G
                @O^(#@@@#@#C//#@@#@##@
                @@#t#@@@##/C@@#@@#@##@
                @@####@#@^G#@@@@@@@@@@@
                @@#@G@@@G###@@@#@#@#@#@
                C##@t@@#/@#@#@@@#@@@@@@O
               @C@@#C@@tt#@#@@@#@@##@@@@C
              @###@@C@@t/#@#@@@#@@#@@@@#@%
              @@G@#@t@@#C@##@@@#@@#@@@@#@@
             @@G@@@@G@#@##@#@@@#@@@C@@#@@#O
             C@@t  ##@@@@##@@##@#  ##@#@@@#
              @@@@@G            C@@##@#@#
               O@#@#@@@@##@@@@@@#@@##@@
                  C@G@#@@@@@@##@@##
   (%(//    (6%(
   /%7%CCGG66%%C
   (%7%%G#QO%C%(
  /%7%%%OOGC777%/
   77(%G6C6GQ%(%/
   C67%%776%7%%%
    (O%OGQQ#GCC
    (77%G6CGQG%(
    7%%%%%GQ%%C%/
   (%77%%GQ6%%%%(
  /#O((%GQGGG%%7(
   O%7%%%OOGC%%%%(
  (%%77%CGQ@Q%%%(%%/
 /C%766OQQ#OQG6C777%(
 7%C7%%6GGQGQO6%%%%7%
(7%77%OQ@Q#@#QC%((%%%/
(7%7%%GG(%OQ#Q#QGC%77/
 7%77%6OOGQ@#%O6%(7%%/
 /77%%6GQ@#QCOQGCO%%(
   /(%C6G##@@QOO%%%/
      ///(O@#@(/(/
           /#@6/
             (GG#/
              /@@O
               /@@6
                Q@O
        (      /O@O
        @@6 /(QQ@@
          (@@6@#
                                    BsB
                                  Q@CSsG
    eB@7                         /@eC%CRC
   @SG#@RQ                      3@S6%t(G%
   @QGGSB@QK                   S@G7tt7~7@/
   R6s6OG#RR3                 ORB%t7tt(tQQ
   @%/ttt(%RRRKB            GOOQ(/t7t7t((3
   @Ott7tt/(tKRKGO  @KO@@R(OGCQO(tt7tt7/G@
   @Ot7tt7t(~7KG##QGRRBKQKOt%QRG6G(337%tG@
   #Kt7tt7tt7//3OQGCeR#QeGGG6OQGSKSSK#GO#G
   OO73t7t(%%KB#CG#R6KKSGs6C6SSSO66%SGK##GR
   G(t%tt%sG#@#Ke%@BK#KGG6(7GG6G%%%Q#6@3KRO@
   OSt3COQK#KQ#SGGGSKS66%(//(%3/^3QR@@K#QS#RR
   QSS###K#RSeKGSSGQsG(/(^^/   ~7Q@@@CRsKRQO@
    eBRBQSSKeeSSSKO%t77~/      C%%@@@#SsOBRQQ
    KB#BBSOSSeQQQ#R#@@@@@t   ^ 3O7Q@@7@#RttO@
    RKGKGOQORKQKORR%%@@@@#t/  ^%QQQQ%%%%sG3CS
    R#KGSOGQ@RGG%@OC%@@@@Ct//   OSC(/((G#%CQ@
    KQSGSQKKKSKG%tt6QRQCQ@et^ ^  // t3^ /O(OS
    ##GsS@BBGGKQQKBO~~%/  /t77%3O3/ ~/ ^^ ~RQ
    eKBQ#RRGOQROGO63~(((/  /%t6OO~  ^^^   (#3
     e#GO66C%e6OQ#s%t//   ^  t%O  ^ ^/ ^ /Q@
      O#6O6t%C(/^   ^^^^^     ~3   ~3^ /(tCe
      %eeOSK3/^^     ^^^^  ^  %O~/(Ct  ^((C
        O3(/   ^   ^ ^/~t^//(tt/ /~/ ^///(
          ///^^ //^   ^ ^///t(^//^//^/~/
           ~t(/^ ^^      ^   ///^^/////^
              ~~(((~//////// /^///~/^

     OQ@       @Q@@
     C3C@^ ^ /~steQ
     Q~Q(   ^ @3ss@
      ^/~(~//(~3/O@
     ^@@e~@%O//~/ e
     ~C@^^C@@@t/~~Q
     (^       OQ(C@@3
     @^ e ^~~e~3sQ@@Oe((~@
      @@@3O3QQssC@eQQeQ(~C~@
       e@@@C@sQ@eQC%(3/ ~~QOeOC3~~@
        @@O/tOCee~(~t~% ^ Q3eO33~  ^((
        @@((sOQe~~(~/^ ^   ssOO~/^   %t
         3@e3e(// ^(t^~t~(Q@eOs3/t^/   ~t
         %33%(~^^/~3e/~~(^~@QCO^Q(/    ^^3e
         /%teO/~^^(s ^ ~(3s@@e^tQsO3^^tt3^3C
          Qt%3tC3~O~( ^~^OQee@%%tC(tt%~^^%3((e
            3ssQe@C3@C%C((C@eC3%3t%(t%(/  /3e~e
             3%eCQ@s~33eQOtQ333%33%3~/(^^ ~3(~@3
               t@Qs@t^(Oet CsCe%C3/~^~~^  ~~//ss3
                sQ@@  /st Q3CCsOs%%~/% ^  /%~(O@C
                3OQ@  ~C~^@eOC3tt~/~~/     ~/3OQ@
                ~sQ@  3~ @@Qse((%((   ~3%3%^(3QCQs
                 ~(3 /^^@  @@eQ%3t3(~^s3t3CC3e@3e3
               ^  @  ~^(Q   @@OQ3((3^%O3C333s@QCC3
            ^ C3CO    O        @O3OQOQeeQOeQ@@st%Q
              e ^(C/s             Q@@@QQ@@@@~/3@@C
              ~@e@Ce  //((~~/~^tC%33333t~  (%Q@eO
                    @Qs333%3~(((^3t3sC33CCe333%
        @@@@@@
     @@ttt@@@@@@@@
     @tt@@@@@@@@@@@
    @tt@@@@@@@@@@@@@                           @@@@@@@@@t@@
    @tt@@@@^^^@@@@@@@                        @@@@@@@@@@@@t@@
     @tt@@@@^^@@@@@@t@                     @@@@@@@ ^^@@@@@tt@
     @tt@@@@@@@@@@@@tt@                   @t@@@@@@^^^@@@@@tt@
      @tt@@@@@@@@@@@tt@                  @@tt@@@@@@^^@@@@@tt@
       @@tttt@@@tttt@                    @@tt@@@@@@@@@@@@ttt@
          @@@@@@@@@    @                    @@tt@@@@@@@ttt@
                                             @@tttttttttt@
                                                 @@@@@@
                                                  ~~
           C7                                   77/7~7(~
         @@@@@/                                S7@@~@ @K
        ^@@K@@BK~                           7@@@BSS(S7CC7
        @S@@~(S@@@R                        @@@/777((77S7@7
        ^S@@@(7@@@@/                      S@@B@77(~@7@KKS/
         7@@B(~(7S@@B@7                 K@@@B~7((~(77@@@@7
         7@@S7((77@@@@@~ S7 7(@S@SB@7@@@@@S@@777((~7@@S@@7
       7~(@@@7((~(7@@@@77@B@@R@BS@@@K@@@C@S77(~(@@(77@B@@K(
          S@@@7(~@(@B@K@  ~SS^//      7CS@S/K@B(~((7S@@@@@/
          7@@@77(@@@@K~              /@7RS7@@@7/R@777@@@SBCC/
       7S77@@@@7@@7 /@C            7@~~~BSS@K@@@@B@B@@@@@@~
           SB@B@@7@@7~(              S@7  @@(  @@@@@SS@@S@7
         KK@@CS7  ^~SB                       KKS/C(C@@SS@@@(
         @@@@/        ~@        @  @@@BS/       ^   7K77@B@7
           // S@77@@@B@@@     @  @@@B@ @@ S@@7          S~ 7
           / 7@@7@@@@@@@@@    @ @@@@@@@KB 7@@@S          7K7~
          ~S7@@C @@@@@@@SB    @ @@@SCSSCB (KB@@@S   ~SCSCSCRSS7
         7@S@@@C 7@@@@K@@S     @S 7SS@S   @@@@@@R     7K@@SKB/(S/
        7@7@B@@7  ^S@7^@@  S   @    ~    S@@B@@@~    /S7 /@77@7
      K7K@@C@@@B@S~C   7@7          7@@@B@@@B@S77@S(    7@R7/SCS@/
     7S~@S7/B@B@@@@BK  7@/ ~/7       (@B@@B@@@@@7~      SBSB7 S/
      @S@@S   7K@K   @C7@@@@@K 7S777777S@S         ~@7 ^ CB@@B^ 7@C
     @  CC@ ~7@@@@SS@S7S  @B~ @S7S  7      7S@7    @   B/ SB@S(@7
        BC@K7~  K@~^7S~7 KB@K ~ 7CS7R ^SK@~  ^~7S7^7S^ /@K(SS7SS^
       7@S  ~/ (SB@S  7S@@K S@@@S7~ CK@@S          ^ S~ 7@S@7~@7
       ^@^~S 7K    7RB@@@^    K@@@@RC7   7RC^   7^  K~(@K~@~/K7
       S^/@~/S        7S@S(  (@@@K@7~      7@   7S  ~@/@B@7@7/7
        /@^SS            ~C@@BKC//           77@~/S   S7K@@7^K/
      S@K SCKS~^   @   ~/                   7   R/  7@ ^7 S@~
     S@S~~@@@@S( ~(S   SS          C7       K   7S  ~@SCS77@S
     @S   /7@B~ @~KKB/~@  ~7     @/ @   7/K 7@  (@@ @ SS  @@7@^
      @    7@~ 77@7S7SR   (7 K   @  S~ @KS7K BS  SB(~B 7SS(   @
      @@   7^  S~RC~@7C  KR^~R7  @  ^S RSK~@~^@C (@~ ~C @K    /
         @ /7@C  ~S@77~  CK7@C@@~BS@~CC7@7@CS  @S@ @  @7
         @@CC   (K @~ C 7CC7@CB@~B7@7KK @K77C  (7KS   ^/
           S   (  (/S~ /@7~S7 @7S7 S@SS/7@@@~@ @77  7
            @@@B@@@S@ C7/7 S7S@^@@ @@B R77@K77K@  SB
                      R/~ 77@S7 @@ @@@ S(/7@K @
                                    /R  (  S(~S
      3/         %
       G%       Rs
       @^%RK(^@@R3
       @#// ^^~%~/t(
       tC // sStt^~(
      @@@@@@@@R7 (s7
      @t~%~R@Ct^(@(3Q
   7~7R@^(e(/C%@C/^/#@
      @@C#SSs#@7//((%@
     KR@@@@S@C//%(@RsSG
    QQQ@#eQt%%SRK@OO%G#KS
   OSsO#RG%O#tR~@7tt%SsORS%
    OtKRSK3CS(Ot/(((CKt/%OsK(/t
    tG@(eRK(/7~/t%7st~  /( (tCC^%
     3O%O~~^(~/t77OS~  (^^   ~((/^t
     tt%t(%COt(C%t(  ^ //^   ^//~(sC/
     t%(tsQtt(Ss^^ ~ /~O(^      ^~%SQ
      es%%COK7^ /t7tOQ%3/     ^(((%SQK
      (SKS%3%~(#7COG(OOs / ^  /t%O3SQS
        SRKOS%3(%7sSOK(/~// ^(%OeGC3Q@Q
          (#RGCO%~t%eS  ((/(sCKt///t3Q@
           S CO~~S#sOe%ts%(t#%/^^/(t3e@
            KK^/teOK@@SOOt%t(///~/~tG%@@
            #O//7%S@G@@@%CS(///(t((SQs@@@     ^/t7eCt
            K/^~3R@@#%tKKC7/~//t%OQ%C@@@Rs3%/ t//~%%((C%(%st/
           S% /tS@@(tC3%(%t(7%eSQC%eQQR%O3t((tCC(t%Ot//(%%t// /(%/(
           s(^(s#@    /s@SCOOs@#C3(CR@ssKCC%O@Ct(t%OsO3SSOeSQRG%(t%t
          O//3CR@@   S( ~K@@@@@@R#@@@@ @@@R@@@@#@@@R@@@@@@@@Q@G^ (CS%
       (~%StCs/      SKS                                    % ^/t%Gt
                                                           O tt#s%%
The ASCII art above was created by converting gif or jpg images, using an old program called Email Effects by Sig Software.


Our Main PageCatStuff Main PageHumor IndexGraphics IndexComments?